woensdag 11 december 2013

KHÔNG NÊN đốt vàng mã, tại sao ?Đốt vàng-mã vào các dịp cúng lễ hình như đã thành "văn hóa". Thực ra việc đốt vàng-mã vừa gây ô nhiễm môi trường, lãng phí xã hội mà lại chẳng có bất cứ ý nghĩa chân thật nào cả.

Tại sao lại không ? Vì rằng:

- nếu siêu thoát rồi thì không cần dùng đến thứ ấy,
- còn giả như bị đọa, thì lại không thể dùng những thứ ấy !

1 phút logic: từ VN sang Campuchia đã phải dùng đồng tiền riêng rồi, huống chi từ cõi này sang cõi khác.

Nếu chân thành muốn cúng dường thân nhân, thì cách tốt nhất nên làm là dùng số tiền (định mua vàng-mã) đó, đặt trên bàn thờ, khấn cho các vị biết rằng số tiền đó chúng tôi sẽ đem dùng vào các việc công ích, như tặng thư viện, trường học, giúp những người khó khăn, ủng hộ ấn tống Kinh Sách, phóng sinh ... rồi hồi hướng công đức cho các vị.

Như vậy, thân nhân của mình, chính mình và có thêm những người khác cũng được hưởng lợi ích chân thật đồng thời bảo vệ môi trường, tránh lãng phí xã hội.

_(*)_ Nam mô A Di Đà Phật _(*)_

Geen opmerkingen:

Een reactie posten